hrrr_miau: (Default)
[personal profile] hrrr_miau
Вступ
Гуцулія. Єно запіяли кугути.
Ґаздарка зівнули, потєгнуласи під теплов перинов, друлила ногов чоловіка, тий каже:
- П'єтнайціть кулок тонкої кобаси, п'єтнайціть грубшої, десіть кусків підчеревини, десіть - полядвиці, дванайціть - сала, шість салцесонів, п'єть фаршированих риб, пару трилітрових слоїків маринованого товстолоба, штири зайці. Ти горівки кіко вигнов?
- Одинайціть літрів, - бурчить спросоння чоловік.
- Штири перекладанці, шість пляцків, пальчики, роґалі, два сирники, три медівники, ведерко печінкового салату, ведерко олів'є. Йой, я тагі забула з чесником зробити?
- В зеленім ведерку за дверима, - бурчить чоловік, би єно відчіпиласи.
- Пїтнайціть пасок, дві баби, вісім струцлів, вісім штруделів, двайціть флєжок мінеральної води, двайціть синдової, кетчуп, гірчицє, аджіка, ведерко цвіклів.
- Ти ме дась виспатиси?
- Спи вже, спи... Йой! Ти гімалайску сіль купив?
- Ту троха ружову?
- Ая! Купив?
- Нє-а. Не було в склепі.
- Падоньку солоденький, - зривається на ноги злосна гуцулка, - нендзо! Люде зберутси, а я перед ними, що на стів постовлю?!


словом, чекаю завтра гостей. має приїхати Любанова хресна (німка, українського походження) з своїм коханим, Дарчина хресна і після них ввечері бойова подруга з Рівного. А муж мій поїхав вчитися до Львова. Але зате каву обіцяв привезти. Будем чекати, як всі дівчата.
а в мене спеклись кексики,а от прям вже печеться пиріг з ревенем і грушами, заготовка для голубців зроблена, оселедець ще не чищений, але запечені буряки, картопля і морква, буде "шуба". Я хазяєчка, да

Дарка, правда, ще кашляє, в самої в мене горло таке собі, і щось Яремча капризний. Але в нього ще зуб"я лізуть. Любан лише як справжній козак - тримається в тонусі.
все буде добре.

пишу я на Dreamwidth , а кроспощу в жж. І то не впевнена, що то варто робити. Все-таки, не наш то тепер ресурс. Єдине, що тримає - це спільнота закупів. І то, знов таки, треба проаналізувати, чи не простіше через Кідстаф.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hrrr_miau: (Default)
hrrr_miau

2017

S M T W T F S

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 05:08 pm
Powered by Dreamwidth Studios