hrrr_miau: (ех!)
[personal profile] hrrr_miau
поради від Католицького Вісника
Що робити? Як допомогти?
1. Оточіть молитвою, допомогою, просто тактовною (!) увагою родини загиблих, поранених, а також ті сім'ї, які мужньо відпустили своїх близьких на Майдан.
2. Потреби Майдану потрібно відслідковувати і перевіряти їхню актуальність. Але кожна пожертвувана дрібниця - важлива.
3. Художники, митці - піднімайте наш бойовий дух. Кожна мотивація, нехай маленька, - важлива.
4. Якщо у Вас хтось на Майдані - дзвоніть їм, пишіть. Але тільки щоб підтримати, надати корисну інформацію, сказати щось мотиваційне (дружинам, які просто підтримують чоловіків добрими новинами раз на 2-3 год. на хвилинку - респект!) Не дзвоніть і не плачте. Не дзвоніть, щоб заспокоювали вас. Це егоїзм, м'яко кажучи. Всім істерикам - вимкнути ТБ і комп та читати Святе Письмо.
5. Якщо ви на Майдані - просто скористайтеся старою порадою "жити кожен день, як останній". Сповідь, Служба Божа, мир з близькими та впевненість у власній позиції бути спокійними та рішучим - наші найкращі друзі.
6. Поширюйте тільки перевірену інформацію.
7. Ненависть варто спрямовувати у фізичну роботу. Допомагає. Та і загалом, ненавидіти нерозкаянність у гріхах, натомість молитися за навернення та спасіння для всіх і кожного. Інакше ненависть вас же і зруйнує.
8. Здавати кров там, де ви є. З солідарності і не думаючи, кому і куди вона чи препарати підуть.
9. Збирайте небайдужих навколо себе, щоб молитися і допомагати разом. Це укріплює на дусі.
10. Дорогі священики - ви, одні з найпотрібніших людей там, де є смертельна небезпека. Хто має дар мужності - там на сповідь багато людей. Просто потрібно підходити, говорити, м'яко цікавитися... Одним словом, не нам вас вчити.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

hrrr_miau: (Default)
hrrr_miau

2017

S M T W T F S

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 17th, 2017 09:18 am
Powered by Dreamwidth Studios